22 بهمن سال 1357

22 بهمن سال 1357

22 بهمن سال 1357 همزمان هر سال در ایران جشن پیروزی انقلاب 1357 ایران است که با رهبری امام خمینی (ره) و قیام مردم علیه ظلم و استبداد جهانی به پیروزی رسید.22 بهمن هر سال در ایران جشن گرفته می شود و راهپیمایی 22 بهمن با شعارهای ضد استکبار جهانی و ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است.