داستان میمون و مرغ دانا

story wise chicken monkey,مرغ دانا و میمون,حکایت مرغ دانا و میمون,داستان مرغ دانا و میمون,حکایت مرغ دانا و میمون,

حکایت مرغ دانا و میمون story wise chicken monkey داستان میمون و مرغ دانا کَلیله و دِمنه کتابی است از اصل هندی که در دوران ساسانی به زبان پارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایت‌های گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شده‌است.داستان و حکایت مرغ دانا و میمون یکی از داستان های کلیله و دمنه است.